top of page

Endrer synodemøtetSynodeformann Jarle Skullerud informerte den 11. februar de ansatte i Frikirken om at synodemøtet i juni blir digitalt. Saksbehandlingen blir også delt i 2, med første del digitalt 4. og 5. juni, og andre del senest i juni 2022.


Synodestyret vedtok 10. februar en endring av kommende synodemøte. Eldsterådene fikk i morgentimene den 11. februar et brev fra styret der man gjør rede for å dele saksbehandlingen i to, der første del gjennomføres på digital plattform innenfor tidsrammen 4-5. juni. Kun de faste synodesakene behandles på dette møtet. Alle de andre sakene utsettes til vi kan arrangere et ekstraordinært synodemøte, noe som skal skje senest i juni 2022.


Les hele vedtaket i synodestyrets protokoll


Til eldsterådene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke Oslo 11. feb 2021


Synodemøtet 2021 avholdes digitalt og kun delvis 4.-5. juni i år


Synodestyret har lenge ment at det er ønskelig å gjennomføre synodemøtet i sin helhet i juni i år. Men etter flere samstemte tilbakemeldinger fra enkeltmenigheter, drøfting med presbyterieformennene, og tilbakemelding fra de fire presbyteriestyrene og forfatningsutvalget, har synodestyret gjort en ny vurdering. Her har vi særlig vektlagt behovet for forutsigbarhet, utfordringene knyttet til å få gjennomført menighetsmøter med en forsvarlig behandling av synodesakene, og behovet for å sikre en god og forsvarlig saksbehandling i synoden.


Digitalt synodemøte

Synodestyret har derfor, onsdag 10. februar, gjort vedtak om å dele saksbehandlingen i to, der første del gjennomføres på digital plattform innenfor tidsrammen fredag 4. juni og lørdag 5. juni. Kun de faste synodesakene behandles på dette møtet. Det betyr følgende saker fra den opprinnelige sakslista:


• Synodestyrets treårsmelding

• Regnskap 2017-2020

• Statistikk 2017-2020

• Økonomiplaner 2021-2024

• Andre meldinger/regnskap:

a. Forfatningsutvalge

b. Fordelingsutvalget

c. Lønnsutvalget

d. FriBU

e. Stavern folkehøyskole

f. Nordtun HelseRehab

• Valg


Ekstraordinært synodemøte

Alle de andre sakene utsettes til vi kan arrangere et ekstraordinært synodemøte, noe som skal skje senest i juni 2022. Dato for dette møtet fastsettes av synodestyret så snart som mulig. Menighetene / synodens medlemmer vil få minst tre måneders varsel.


Felles nettgudstjeneste søndag 6. juni kl. 11.00

Vi vil feire gudstjeneste sammen med hele Frikirken søndag 6. juni, og håper våre menigheter samles (etter gjeldende regler på den tiden) for å delta på nettgudstjenesten med temaet «Sammen i enhet». Her vil vi blant annet innsette våre nyvalgte tilsynsmenn i tjenesten.


Innmelding av delegater og menighetsbehandling av synodesaker

- Frist for å melde inn delegater opprettholdes til 1. mars i år.

- Frist for tilbakemelding fra menighetsbehandling utsettes til etter sommeren. Ny, endelig frist fastsettes innen 1. juni.


Begrunnelse

Synodestyret mener det er nødvendig å behandle treårsmelding, rapporter og å gjennomføre valg denne sommeren. Styremedlemmer har vært forberedt på å sitte i tre år, noe som allerede er utvidet med noen måneder. Det vil derfor være uheldig å utsette hele synodemøtet nå.


Resten av sakene mener vi at Frikirken vil være tjent med å utsette til vi kan møtes og gjennomføre forhandlinger i samme rom. Dette er også et spørsmål om hvor langt et digitalt synodemøte bør være. Vår erfaring tilsier at det er fullt mulig å gjennomføre debatt og saksbehandling over noen få timer, men at slitasjen ved å sitte foran en skjerm i mange timer over flere dager blir for stor.


Veien videre

Sittende synodestyre ferdigstiller alle saker før det går av. Det nyvalgte synodestyret får ansvar for å forberede det ekstraordinære møtet, eventuelt komme med justerte innstillinger til sakene etter tilbakemelding fra menighetsmøter, og å innkalle delegatene senest tre måneder før gjennomføring. Det legges vekt på at møtet gjennomføres så snart det er praktisk mulig.


Delegatene som velges fra menighetene nå, utgjør den nye synoden frem til nytt ordinært synodemøte i 2024. Det betyr at det er de samme personene som møter på det ekstraordinære synodemøtet. Valgkomiteen vil fordele delegatene på komiteer som skal behandle sakene før de behandles i plenum. Dette betyr at noen komiteer skal forberede saker i juni i år, mens de fleste komiteene starter sitt arbeid først ved det ekstraordinære synodemøtet.


Synodestyret håper på forståelse for at det var nødvendig å ta en avgjørelse nå. Og vi ber om Guds velsignelse over videre forberedelser og gjennomføring av begge møtene, og har forventning om gode og konstruktive samtaler «når vi kommer sammen som kirke». Under dette temaet møtes vi til fellesskap, drøftinger, bønn, tilbedelse og undervisning, selv om vi nå må dele møtet i to.


Styrets vedtaksformuleringer offentliggjøres i protokoll fra styremøtet så snart den er klar.


Vennlig hilsen

Jarle Skullerud

synodeformann

bottom of page